มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ปี 3 : พลเมือง 2018 Active Learning กับการบูรณาการ   

(7 กันยายน 2561)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา "มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ปี 3 : พลเมือง 2018 Active Learning กับการบูรณาการ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเกษตรปาริฉัตร ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการทำงานระหว่างกัน รวมทั้งได้ทราบทิศทางการขับเคลื่อนการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยต่อไป