การประชุมวิชาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

(23 สิงหาคม 2561)

   เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 นำโดย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ , ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปะธรรม อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , ศ.ดร.นารีมะห์ ซามัต คณบดีมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยซายน์ ประเทศมาเลเซีย และ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 แห่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช , มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา , มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี , มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ) ร่วมกันเปิดโครงการประชุมวิชาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการสร้างสรรค์งานวิจัย งานวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนางานทางวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีกำหนดจัด ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ผ่านมา