ประชุมเจ้าภาพร่วมโครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1   

(20 กรกฏาคม 2561)

   เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์ฯ นำโดย ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 7 คน ณ ห้องประชุม 4 – 404 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นการประชุมเจ้าภาพร่วมโครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์สร้างเครือข่ายในการสร้างสรรค์งานวิจัยและงานวิชาการ ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนางานทางวิชาการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป