เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561   

(27 มิถุนายน 2561)

   เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น เกี่ยวกับคณะมนุษยศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา