ช่อเสลาบาน สานสายใยรักมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 61   

(26 มิถุนายน 2561)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการช่อเสลาบาน สานสายใยรักมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 61 (น้องพี่ปาริฉัตรสัมพันธ์) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 560 คน ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ นักศึกษาใหม่ ให้มี ความรู้ และทักษะในการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และขนบธรรมเนียมที่ดีงามให้แก่นักศึกษา ตลอดจนให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดลอมใหม่ได้อย่างเหมาะสม โดยมี ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่