หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   

(22 มิถุนายน 2561)

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้ อาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา (ประธานกรรมการ) อาจารย์น้ำฝน จันทร์นวล (กรรมการ) และ ผศ.ดร.เพ็ญพักตร นภากุล (กรรมการและเลขานุการ) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมช่อเสลา (4-105)