หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   

(20 มิถุนายน 2561)

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้ ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ (ประธานกรรมการ) อาจารย์กษมา ภักดีพันธ์ (กรรมการ) และ ผศ.ดร.เพ็ญพักตร นภากุล (กรรมการและเลขานุการ) เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมช่อเสลา (4-105)