หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   

(19 มิถุนายน 2561)

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้ ดร.พัชรี เซบ-บึนเนอร์ (ประธานกรรมการ) อาจารย์สุพรรณี หมาดยุโซ๊ะ (กรรมการ) และ ผศ.ณฐมน เสมือนคิด (กรรมการและเลขานุการ) เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมช่อเสลา (4-105)