หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   

(15 มิถุนายน 2561)

   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้ ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ (กรรมการ) และ ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ (กรรมการและเลขานุการ) เมื่อวันศุกร์ที่ 15มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมช่อเสลา (4-105)