ค่ายสัมมนาเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย   

(11 มิถุนายน 2561)

    ดร.รัชชพงศ์ ชัชวาลย์ รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ให้การต้อนรับอาจารย์ และ สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุม 4 – 404 คณะมนุษยศาสตร์ ฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการค่ายสัมมนาเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาและการสร้างความสัมพนธ์ระหว่างมหาวิยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจกรรมนักศึกษา และสร้างเครือข่ายในงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยต่อไปค่ายสัมมนาเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย