Service Mind   

(11 พฤษภาคม 2561)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการให้บริการ Service Mind เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนากระบวนการให้บริการที่เป็นเลิศ มีแนวปฏิบัติในการพัฒนาการทำงานและการให้บริการเชิงรุก เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์