เตรียมความพร้อมบัณฑิตไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0   

(11 มีนาคม 2561)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 4 เพ่ื่อให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและเทคนิคการสมัครงาน เสริมสร้างทักษะชีวิต และมีจิตสาธารณะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ณ ห้องเรียนรวม(66-511) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา