สัมมนาภูมิสารสนเทศสัมพันธ์   

(24 กุมภาพันธ์ 2561)

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ภูมิสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 สัมมนาภูมิสารสนเทศสัมพันธ์ ให้แก่นักศึกษาวิชาเอกภูมิสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1-4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพทางกายภาพของท้องถิ่น เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา