คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร   

(22 กุมภาพันธ์ 2561)

   อาจารย์ชนกนาถ พูลสวัสดิ์ ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอภาพรวมของโปรแกรมวิชาและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แก่คณะศึกษาดูงานจากสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร เพื่อนำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของสาขาวิชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา