สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการภายในประเทศ   

(30 มกราคม 2561)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต