มนุษย์มดอาสา : ส่งต่อกันไป...นี่แหละบ้านฉัน   

(2 กุมภาพันธ์ 2561)

   หน่วยกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการมนุษย์มดอาสา : ส่งต่อกันไป...นี่แหละบ้านฉัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เปิดมุมมองของการมีจิตอาสาแบบสุนทรียสนทนา ได้รับการฝึกทักษะการสื่อสารตามหลักสุนทรียสนทนา และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์