โครงการเสริมประสบการณ์สำหรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ รุ่นที่ 6   

(26 มกราคม 2561)

   คณาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 24 คน ที่ลงพื้นที่ตามโครงการเสริมประสบการณ์สำหรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ รุ่นที่ 6 เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายสรุป ด้านสังคมและวัฒนธรรมฯ ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์