อบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

(25 มกราคม 2561)

   หน่วยกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้นำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี และมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และฝึกทักษะการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 มีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกับคนในสังคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 - 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์