ห้องสมุดของเล่น สร้างสรรค์พลังพัฒนาการ ปีที่ 2   

(25 มกราคม 2561)

   โปรแกรมวิชาภาษาไทย จัดโครงการห้องสมุดของเล่น สร้างสรรค์พลังพัฒนาการ ปีที่ 2 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดห้องสมุดของเล่นและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องพวงชมพู ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา