ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูมิสารสนเทศ   

(10 มกราคม 2561)

   หลักสูตรภูมิสารสนเทศ โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูมิสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูมิสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษาวิชาเอกภูมิสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการทำงานจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน พร้อมทั้งได้พัฒนาเจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพในด้านต่าง ๆ สามารถนำประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้และเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ณ ณ ห้องประชุม 4 - 404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์