International Day "เรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ"   

(20 ธันวาคม 2560)

   หลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ International Day "เรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ" เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา