เรียนรู้คู่วัฒนธรรม   

(13 ธันวาคม 2560)

   หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้คู่วัฒนธรรม" เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานกิจกรรมอาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา