สิงห์ศรีตรังสัมพันธ์   

(18 พฤศจิกายน 2560)

   สโมสรนักศึกษาสาขาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรม สิงห์ศรีตรังสัมพันธ์ ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์