กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย    

(1 พฤศจิกายน 2560)

   โปรแกรมวิชาภาษาไทย จัดโครงการ ปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา