ก้าวที่กล้าแกร่งแห่งวันที่ีีรอคอย   

(31 ตุลาคม 2560)

   หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์ฯ โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ "ก้าวที่กล้าแกร่งแห่งวันที่รอคอย" เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์