เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย   

(27 พฤศจิกายน 2560)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 : งานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมที่ 2 : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน และกิจกรรมที่ 3 : สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย ซึ่งจัดอบรมขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 4-105 และห้องปฏิบัติการทางภาษา 3-203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา