ประชุมวิชาการเครือข่ายด้านภาษาและภาษาศาสตร์ร่วมกับ Universiti Sains Malaysia และมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ประเทศมาเลเซีย   

(20 พฤศจิกายน 2560)

   คณะผู้บริหารและคณาอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายด้านภาษาและภาษาศาสตร์ร่วมกับ Universiti Sains Malaysia และมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ประเทศมาเลเซียและสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างประเทศ เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านภาษาและภาษาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยภายในและต่างประเทศ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ ประสบการณ์และแนวทางการบริหารจัดการด้านวิชาการและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เมื่อระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2560 ณ Universiti Utara Malaysia รัฐเคดาห์ และ Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย