แสงแห่งความหวัง : จิตอาสา บำรุงศิลปวัฒนธรรม นำสู่การพัฒนาสังคม   

(13 พฤศจิกายน 2560)

   หลักสูตรสวัสดิการสังคม โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน จัดโครงการแสงแห่งความหวัง : จิตอาสา บำรุงศิลปวัฒนธรรม นำสู่การพัฒนาสังคม ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาหลักสูตรสวัสดิการสังคมมีจิตอาสา และเล็งเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กำหนดจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา