ทำดี เพื่อพ่อ (สร้างบ้านปลาเป็นสัญลักษณ์เลข ๙ ไทย)   

(26 ตุลาคม 2560)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมโครงการ ทำดี เพื่อพ่อ โดยการสร้างบ้านปลาเป็นสัญลักษณ์เลข ๙ ไทย ในทะเลสาบสงขลา - พัทลุง ณ บริเวณกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลฯ