มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ปี 2 : ครูมนุษยศาสตร์ ยุค 4.0   

(24 สิงหาคม 2560)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเสวนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ปี 2 : "ครูมนุษยศาสตร์ยุค 4.0" The 2nd Colloquium on HUSO in 21st Century "Teachers' Spirit for Thailand 4.0" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน อีกทั้งได้ทราบถึงทิศทางการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในยุค 4.0 และร่วมกันวางแผนระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่เหมาะสมในยุค 4.0 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงละคร ชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา