เตรียมความพร้อมบัณฑิตไทยพร้อมรับโอกาสใหม่ในอาเซียน   

(3 พฤษภาคม 2560)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตไทยพร้อมรับโอกาสใหม่ในอาเซียน เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเกษตรปาริฉัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา