สัมมนาเครือข่ายผู้นำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-วิทยาการจัดการภาคใต้   

(30 มีนาคม 2560)

   หน่วยกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-วิทยาการจัดการภาคใต้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์