อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ   

(31 มกราคม 2560)

   โปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ จัดโครงการเรียนรู้กันสร้างชุมชน เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา