หน้าแรก แนะนำหน่วยงานกิจการนักศึกษา โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการ ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์หน่วยกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
 

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ การเรียนรู้ ในยุคไทยแลนด์ 4.0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ การเรียนรู้ ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ให้แก่นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเกษตรปาริฉัตร
ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

-----------------------------------------------------------------
 
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง
ประจำปการศึกษา 25614.0

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง
ประจำปการศึกษา 2561
-----------------------------------------------------------------
 
ช่อเสลาบาน สานสายใยรักมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 61

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการช่อเสลาบาน
สานสายใยรักมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 61
(น้องพี่ปาริฉัตรสัมพันธ์) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
-----------------------------------------------------------------
 

ค่ายสัมมนาเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาและการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ให้การต้อนรับอาจารย์ และ
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่11 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุม 4 – 404 คณะมนุษยศาสตร์ ฯ

-----------------------------------------------------------------
 
เตรียมความพร้อมบัณฑิตไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ
เตรียมความพร้อมบัณฑิตไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0
ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 4
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ ห้องเรียนรวม(66-511)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
-----------------------------------------------------------------
 
มนุษย์มดอาสา PR ของดีสงขลาด้าน Mooc
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดโครงการมนุษย์มดอาสา PR ของดีสงขลาด้าน Mooc
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เปิดมุมมองของการมีจิตสาธารณะ
ในรูปแบบใหม่ผ่านการประชาสัมพันธ์
เมื่อพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 4-404
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
-----------------------------------------------------------------
 
มนุษย์มดอาสา : ส่งต่อกันไป...นี่แหละบ้านฉันหน่วยกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดโครงการมนุษย์มดอาสา : ส่งต่อกันไป...นี่แหละบ้านฉัน
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เปิดมุมมองของการมีจิตอาสา
แบบสุนทรียสนทนา และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างชุมชนและคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-----------------------------------------------------------------
 
อบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อ
การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้นำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
และมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้
และฝึกทักษะการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 - 26 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-----------------------------------------------------------------
 
"เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา" SKRU OPENHOUSE
ประจำปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
"เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา" SKRU OPENHOUSE
ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
-----------------------------------------------------------------
 
สิงห์ศรีตรังสัมพันธ์
สโมสรนักศึกษาสาขาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรม สิงห์ศรีตรังสัมพันธ์
ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-----------------------------------------------------------------
 
ทำดี เพื่อพ่อ (สร้างบ้านปลาเป็นสัญลักษณ์เลข ๙ ไทย)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เข้าร่วมโครงการ ทำดี เพื่อพ่อ โดยการสร้างบ้านปลาเป็นสัญลักษณ์
เลข ๙ ไทย ในทะเลสาบสงขลา - พัทลุง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560
ณ บริเวณกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลฯ
-----------------------------------------------------------------
     
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งกายของ
นักศึกษา
ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนควบ
คุมดูแลการแต่งกายของนักศึกษา
การแต่งกายสำหรับนักศึกษา
มุสลิมหญิง
ระเบียบกรมการรักษาแผ่นดิน ว่า
ด้วยการฝึกวิชาทหาร (นศท.)และ
การขอผ่อนผันการตรวจเลือก
ทหาร
ขั้นตอนการทำ e-Studentloan
  สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ใหม่
มาตรการและแนวปฏิบัติการ
พักอาศัยในห้องพักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ข้อกำหนดพฤติกรรมด้าน
  คุณธรรมฯ
นโยบายด้านการพัฒนา
สุนทรียภาพฯ
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะฯ

 
คุณมาเยี่ยมเป็นคนที่ 

 
 


      แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา
      แบบฟอร์มทุนการศึกษา
      แบบฟอร์มกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
      การศึกษา
      แบบฟอร์มหอพักนักศึกษา
      แบบฟอร์มนักศึกษาวิชาทหาร/
      ผ่อนผันทหาร
      แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกียวข้อง
Times :
 

 
 

 

 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 074-321451 โทรสาร. 074-336951