renderbet
betist
 
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
 
 
ประจำปีงบประมาณ 2555
-
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็น "ผู้นำการพัฒนาชุมชนโดยเน้นกระบวนการศึกษาชุมชน" (27-29 มิ.ย 55)
-
โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมของชุมชน ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดสงขลา พัทลุงและสตูล
(10,12,17 ก.ค 55)
-
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง"บทบาทและการตั้งรับของสถาบันการศึกษาและชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุงและสตูล"
(21-22 มิ.ย 55)
   
ประจำปีงบประมาณ 2554
-
โครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาส 1 ทศวรรษ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เสวนาประเด็น "มองลอดเลนส์การเมืองหลังเลือกตั้ง : ผลกระทบต่อท้องถิ่น" (30 ก.ค 54)
-
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ และการเขียนบรรณานุกรม"(18-19 ส.ค 54)
-
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ "พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำการพัฒนาชุมชนโดยเน้นกระบวนการศึกษาชุมชน"(17-19 ส.ค 54)
-

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พลังชุมชน พลังพัฒนาเพื่ออนาคตท้องถิ่นภาคใต้"(23-24 ส.ค 54)

-
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริิหารจัดการชิงพื้นที่และการทำแผนที่ท้องถิ่น(30 มิ.ย 54)
   
     
 
 

 
  
 
 
ทำไมถึงต้องมีเว็บไซต์ มีเว็บแล้วได้ประโยชน์อะไร
     
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเข้ารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
Tel. 074336951,074?????????    Fax. 074336951