renderbet
betist
 
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 

ระบบฐานข้อมูลสรุปผลไปราชการฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ปัจจุบันการไปราชการของอาจารย์หรือบุคลากร ทั้งภายในจังหวัด และต่างจังหวัด มีจำนวนมากขึ้น แต่ยังมีกระบวนการการทำงานอยู่ในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร

 
ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ทำให้ยากต่อการจัดการ และต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ ยากต่อการค้นหา การจัดทำรายงานสรุปการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณยุ่งยาก การสรุปยอดงบประมาณที่ใช้ในการไปราชการฯ ดังกล่าวอาจคาดเคลื่อน  และอาจทำให้ข้อมูลบางส่วนสูญหายอีกด้วย
  ด้วยเหตุนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงเร่งเห็นความสำคัญของข้อมูลการไปราชการของอาจารย์และบุคลากร ต้องการลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล  
และต้องการให้ระบบการไปราชการฯ ของอาจารย์และบุคลากรสอดคล้องกับประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งเพิ่มความสะดวกให้แก่คณะบริหารงานคณะฯ ที่ต้องการทราบการไปราชการแต่ละครั้งใช้งบประมาณเท่าไร สรุปยอดงบประมาณประจำปีในการไปราชการของแต่ละบุคลากร และผู้ที่ไปราชการฯ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการไปราชการฯ มาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง เช่น ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และการปฏิบัติงาน เป็นต้น อีกทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏยังรณรงค์การลดปริมาณกระดาษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จัดสรรให้มีการพัฒนา ระบบสรุปผลไปราชการฯ ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรผู้ใช้งาน  ซึ่งเจ้าหน้าที่และบุคลากร สามารถจัดการข้อมูลสรุปผลไปราชการฯ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และง่ายต่อการค้นหาเมื่อต้องการเรียกใช้ข้อมูล  
       
  ความสามารถของระบบ  
  1. อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการไปราชการฯ ของบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  2. ทำให้การจัดเก็บข้อมูลการไปราชการฯ ของบคุลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นระบบมากยิ่งขึ้น  
  3. ทำให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลเมื่อมีความต้องการใช้งานการไปราชการฯ  
  4. ทำให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร สามารถจัดการข้อมูลการไปราชการฯ ได้ในทุกที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
  5. คณะบริหารงานคณะ สามารถดูรายงานการไปราชการฯ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
       
  Link เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสรุปผลไปราชการฯ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  Link คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสรุปผลไปราชการฯ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  

     
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
Tel. 074-260262,074-260263    Fax. 074-260263