บทความทางวิชาการ

: นางสาวณัฏิยา ชูถึง รายงานข่าววิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ประจำเดือน กรกฎาคม 2555
  : ประธานกรรมการ
  : ศศ.ม. พัฒนาชุมชน

:  074 - 336933
: hattiya@hotmail.com