ขั้นตอนการเสนอเพื่อขอรับทุนวิจัย

ชื่อ ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
       ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยเป็นประจำทุกปี โดยมีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ทำหน้าที่ประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ โดยส่งข้อเสนอวิจัยผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 15 กันยายน ของทุกป

http://nrpm.nrct.go.th

 

BACK