ขั้นตอนการเสนอเพื่อขอรับทุนวิจัย

การขอรับทุนสนับสนุนวิจัย กองทุนวิจัย

1. ผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1.1 เป็นบุคลากรที่กำลังปฏิบัติราชการประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หรือเป็นข้าราชการเกษียณอายุราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และหรือเคยรับราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    1.2 ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนในหัวข้อเรื่องเดียวกัน ยกเว้นทุนที่ได้รับนั้นไม่เพียงพอ
ต่อการวิจัย ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
    1.3 หากเป็นข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อประสงค์จะขอรับทุนได้ ก็ต่อเมื่อผลงานวิจัยนั้น จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์
    1.4 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานวิจัยที่ของรับทุนสนับสนุน
    1.5 สามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ขอรับทุน

 2. การพิจารณาให้ทุนมีหลักเกณฑ์ดังนี้
     2.1 การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย งานวิจัยที่จะมีสิทธิ์ขอรับทุนได้จะต้องเป็นงานวิจัยพื้นฐาน หรืองานวิจัยประยุกต์
ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
        2.1.1 ทุนสนับสนุนการวิจัยทุนละไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
        2.1.2 สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในเวลา ไม่เกิน 24 เดือน และขอเพิ่มได้ไม่ เกิน 6 เดือน
        2.1.3 เป็นงานวิจัยที่ดำเนินการโดยบุคคลหรือโดยคณะบุคคล
        2.1.4 เป็นงานวิจัยในลักษณะโครงการวิจัยเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยก็ได้
        2.1.5 ไม่เป็นผลงานวิจัยในลักษณะที่เป็นบางส่วนขยายพื้นที่เก็บข้อมูลของงานวิจัยอื่น
        2.1.6 ไม่เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งอื่นๆ อยู่แล้วทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
        2.1.7 ไม่เป็นงานวิจัยที่นำผลงานไปใช้ประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง

3. กำหนดการรับเค้าโครงวิจัยและการพิจารณาทุน
(สำหรับอาจารย์/บุคลากร ทุนละ ไม่เกิน 60,000 บาท)

     3.1. ระยะเวลาการยื่นขอสมัครรับทุน
              1) ผู้ยื่นขอรับทุน ระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกฏาคม
โดยปิดรับทุน ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนกรกฏาคม
              2) ผู้ยื่นขอรับทุน ระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม
โดยปิดรับทุน วันศุกร์สุดท้ายของเดือนมกราคม
     3.2 ระยะเวลาในการพิจารณาทุน จะพิจารณา 2 ระยะ
              1) ระยะที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 หลังวันปิดรับทุน ในข้อ 3.1
              2) ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 หลังวันปิดรับทุน ในข้อ 3.1

4. กำหนดการรับเค้าโครงวิจัยและการพิจารณาทุน
(สำหรับนักศึกษา ทุนละ ไม่เกิน 5,000 บาท)

     4.1. ระยะเวลาการยื่นขอสมัครรับทุน
               1) ผู้ยื่นขอรับทุน ระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน
โดยปิดรับทุน ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน
               2) ผู้ยื่นขอรับทุน ระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม – เดือนธันวาคม
โดยปิดรับทุน วันศุกร์สุดท้ายของเดือนธันวาคม
     4.2 ระยะเวลาในการพิจารณาทุน จะพิจารณา 2 ระยะ
             1) ระยะที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 หลังวันปิดรับทุน ในข้อ 4.1
             2) ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 หลังวันปิดรับทุน ในข้อ 4.1********************

BACK