สถาบันวิจัยและพัฒนา
-------------------------------------
    สำนักวิทยบริการและ
     และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-------------------------------------
คำที่ต้องการค้นหา
จาก

 

พบข้อมูลจำนวน
83
รายการรายละเอียด
เรื่อง
   
>> โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนสื่อสารสาธารณะเพื่อการผลิตไฟฟ้าสำหรับประชาชนแบบมีส่วนร่วมระยะที่ 3 ปี 2552 โรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่เริ่ม 06 มี.ค. 2552
สิ้นสุดโครงการ 10 ธ.ค. 2552
หัวหน้าโครงการ อ.ถวิล อินทรโม
งบประมาณ 200,000 บาท
แหล่งทุน การไฟฟ้าการฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ไฟล์ ดาวโหลดไฟล์
>> โครงการถอดบทเรียนและจัดทำหลักสูตร “โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชนตำบลท่าข้าม และขยายผลสู่เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ระบบบริหารจัดการตำบล”
วันที่เริ่ม 01 ต.ค. 2552
สิ้นสุดโครงการ 13 พ.ค. 2552
หัวหน้าโครงการ ผศ.สนธยา พลศรี
งบประมาณ 150,000 บาท
แหล่งทุน สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
ไฟล์ ไม่มีไฟล์
>> การศึกษาวิเคราะห์ภูมิปัญญาที่ปรากฏในบทหนังตะลุงของหนังฉิ้น อรมุตะ บทหนังตะลุงคัดสรร
วันที่เริ่ม 01 เม.ย. 2551
สิ้นสุดโครงการ 01 เม.ย. 2552
หัวหน้าโครงการ รศ.เกษม ขนาบแก้ว
งบประมาณ 150,000 บาท
แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน (วช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)
ไฟล์ ดาวโหลดไฟล์
>> โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชนตำบลท่าข้ามและขยายผลสู่เครือข่ายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่เริ่ม 07 พ.ค. 2553
สิ้นสุดโครงการ 07 ต.ค. 2553
หัวหน้าโครงการ อ.ณัฏิยา ชูถึง
งบประมาณ 250,000 บาท
แหล่งทุน สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าข้าม
ไฟล์ ไม่มีไฟล์
>> แนวทางการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.สตูล
วันที่เริ่ม 23 เม.ย. 2553
สิ้นสุดโครงการ 24 เม.ย. 2554
หัวหน้าโครงการ อ.ปนัดดา ศิริพานิช
งบประมาณ 230,000 บาท
แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน (วช.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)
ไฟล์ ดาวโหลดไฟล์
>> โครงการติดตาม ประเมินผล แผนสื่อสารสาธารณะเพื่อการผลิต ไฟฟ้าสำหรับประชาชนแบบมีส่วนร่วมและการสำรวจข้อมูลพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าระยะที่ 2 ปี 2552 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่เริ่ม 13 ก.ค. 2553
สิ้นสุดโครงการ 13 ก.ค. 2553
หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ สังขมณี
งบประมาณ 260,000
แหล่งทุน การไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย
ไฟล์ ไม่มีไฟล์
>> การศึกษาวิเคราะห์ภูมิปัญญาที่ปรากฎในบทหนังตะลุงของหนังฉิ้นอรมุต : บทหนังตะลุงคัดสรร
วันที่เริ่ม 13 ก.ค. 2553
สิ้นสุดโครงการ 13 ก.ค. 2553
หัวหน้าโครงการ รศ.เกษม ขนาบแก้ว
งบประมาณ 150,000
แหล่งทุน มรภ.สงขลา
ไฟล์ ไม่มีไฟล์
>> วาทศาสตร์แนวพุทธ
วันที่เริ่ม 13 ก.ค. 2553
สิ้นสุดโครงการ 13 ก.ค. 2553
หัวหน้าโครงการ รศ.สว่างจิตร พงศ์ศรีวัฒน์
งบประมาณ 50,000
แหล่งทุน คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์
>> โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง
วันที่เริ่ม 13 ก.ค. 2553
สิ้นสุดโครงการ 13 ก.ค. 2553
หัวหน้าโครงการ ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์
งบประมาณ 50,000
แหล่งทุน เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง(สกอ.)
ไฟล์ ไม่มีไฟล์
>> ค่านิยมการรักนวลสงวนตัว การมีกิ๊กและการใช้ชีวิติคู่แบบอยู่ก่อนแต่งงานของนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในจังหวัดสงขลา
วันที่เริ่ม 13 ก.ค. 2553
สิ้นสุดโครงการ 13 ก.ค. 2553
หัวหน้าโครงการ นายอิสระ ทองสามสี
งบประมาณ 50,000
แหล่งทุน คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์

<<<ย้อนกลับ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ถัดไป>>>