ติดต่อหน่วยวิจัย

อาคาร 4 ชั้น 1 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โทรศัพท์ 074-321451 แฟ็กซ์ 074-336951