รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ.2562 ระดับหลักสูตร เพิ่มเติม

สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปี 2560 - 2562 เพิ่มเติม

แบบฟอร์ม มคอ.7 หลักสูตร 2561 เพิ่มเติม

สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559-2561
เพิ่มเติม

สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559-2561 เพิ่มเติม

แบบฟอร์ม มคอ.7 หลักสูตร 2560 เพิ่มเติม

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน เพิ่มเติม

สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม

สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม

สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม

สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557เพิ่มเติม

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา 2557
เพิ่มเติม

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม

การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (ประกาศจาก สกอ.)
เพิ่มเติม

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพิ่มเติม

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (กรรมการ) เพิ่มเติม

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (ประธาน)
เพิ่มเติม

รายงานประจำปี การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา2558 เพิ่มเติม

สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม

รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2) เพิ่มเติม

?คู่มื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 2558) เพิ่มเติม

การแก้ไขข้อความในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558) เพิ่มเติม