คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
สายตรงคณบดี
 
การจัดการความรู้
E-learning
moodle
MIS
แผนการปฏิบัติงาน
หลักสูตรปรับปรุง ปี 52
ประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพปีปัจจุบัน
แผนยุทธศาสตร์คณะฯ
ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี 2549,2550
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 2548,2549
สารประชาสัมพันธ์ยุวทรรศน์
สารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จดหมายเปิดผนึก
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษย์ฯ
สถิติการใช้ห้องคอมพิวเตอร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ขณะนี้เวลา

คุณมาเยี่ยมเป็นคนที่ 


 
.....ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 51....
ปรัชญา :> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิสัยทัศน์ :> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม สู่การพัฒนาตนและพัฒนาท้องถิ่น
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับอาจารย์สัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 13 อัตรา ดังนี้ คือ
1. ภาษาอังกฤษ 5  อัตรา
2. ภาษาไทย 2  อัตรา
3. ภาษาญี่ปุ่น 1  อัตรา
4. ภูมิศาสตร์ 1  อัตรา
5. ประวัติศาสตร์   1  อัตรา
6. การพัฒนาชุมชน 1  อัตรา
7. รัฐประศาสนศาสตร์ 2  อัตรา
 
รวม
13  อัตรา
                        ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เร็วๆนี้

 

โครงการสัมมนาการทางวิชาการการบริหารกับการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิด
ขึ้นในสังคมไทย,ความสัมพันธ์ระหว่างกำนันผู้ใหญ่บ้านกับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น,
ความร่วมมือและความขัดแย้ง วันที่ 15 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 3
โรงแรมสงขลาพาเลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง
"กฎหมายควรรู้ในชีวิตประจำวัน,กฎหมายปกครอง เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมสงขลาพาเลซ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเวลา 08.30-16.30 น.

 

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร ์
จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการปฎิบัติงานศาลยุติธรรมสำหรับข้า
ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดภาค 9
ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการงานราชภัฏวิชาการประจำปี 2552 ภายใต้แนวคิด "Green University" ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2552

 

โครงการจัดตั้งสาขาวิชาภาษาตะวันออก "จัดแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นภาคใต้ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา ตะวันออกและตะวันตก <<กำหนดการ>> <<ดาวน์โหลดใบสมัคร>>

 

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร ์ จัดอบรมภาษาอังกฤษ แก่ตำรวจท่องเที่ยว รุ่น 2 รุ่นระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร ์ จัดแข่งขันกีฬาภายในคณะมนุษยศาสตร์ฯระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2552 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
คณะสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร ์
จัดประกวด Freshy Boy and Girl Huso'2009
รุ่นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส) จัดโครงการส่งเสริมและบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่(คลิกอ่านรายละเอียดและdownload ใบสมัคร)

 

สำนักสถานเอกอัครราชทูตบรูไน ดารุสซาลาม แจ้งว่ามหาวิทยาลัยบรูไน ดารุสซาลามมีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2009/2010 ผู้ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครและศึกษารายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ubd.edu.bn หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
The International and Public Relations Office
Universiti Brunei Darussalum
Tel/fax:+673-246-3062 หรือ +673-246-3015
E-mail:rosramly@lc.ubd.edu.bn

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้นำเสนอ ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ(เอช1 เอ็น1) เพื่อให้การปกป้องและแก้ปัญหาการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชิดเอ (เอช1 เอ็น1)เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสองคล้องกับระดับการรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอความรวมมือมหาวิทยาลัย/สถาบันดำเนินการ

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ขอความอนุเคราะห์ส่ง บทความงานวิจัย เพื่อนำมาพิจารณาลงวารสารการวิจัยกาสะลองคำของมหาวิทยาลัย สามารถส่งบทความและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ http://research.cru.in.th มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมคณบดี ครุศาตร์ ศึกษาศาสตร์ และสภาคณบดีครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานการประชุมนานาชาติและงานแสดงนิทรรศการด้านการเรียนการสอน "1st Internetional Conference on Learning & Teaching : Active Learning และ EDUCA 2009" ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

 

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ร่วมกับธนาคารออมสินจัดโครงการสวัสดิการเงินกู้แก่ ู้สมาชิก ช.พ.ค. (โครงการ 5) เพื่อให้ครูและบุคลากรได้กู้เงินในวงเงินสูงสุดคนละไม่เกิน 600,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป

 

รัฐบาลอิหร่านมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างประเทศ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญา โท และเอก ณ มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐอิหร่าน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-390-0871-3 หรือทางเว็บไซต์ http://www.iranscholarship.net/

 

มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวนประมาณ 9 ทุน ผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ http://www.fulbrightthai.org

 

กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งเรื่องการขยายเวลาทำการเปิงกาลันฮูลู ัรัฐเประ และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ออกไปเป็นระหว่างเวลา 5.00-22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

 

คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดำเนินงานตามโครงการ ต้นกล้าอาชีพ "อบรมและฝึกปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 - 26 มิถุนายน 2552 ณ ห้อง 4-404 อาคาร 4

 

ด้วยฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักส่งเสริมและการศีกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสุตรการประเมินผลโครงการ ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการสัมมนานำเสนอบทความและเแลกเปลี่ยน"คนหนุ่มสาวและมุสลิมในโลกสมัยใหม่" ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2552 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัด ปัตตานี

 

บริษัท ดาต้า อีเลิร์นนิ่ง จำกัด เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "Multimedia for E-Learning Courseware" รุ่นที่ 34 เป็นแห่งเแรกในประเทศไทย ณ บริษัท ดาต้า อีเลิร์นนิ่ง จำกัด อาคาร เลอ คองคอร์ด 202 ชั้น 20 ห้อง 2001 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 

สำนักบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการประชุมวิชาการ และแสดงผลงานประจำปี 2552 ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิจัย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว กำหนดส่งผลงานวันที่ 30 มิถุนายน 2552 สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ชลลดา สาครวิศวะ โทร. 02-3264111, 02-7373000 ต่อ 3959, 3989 หรือ http://academic.kmitl.ac.th

 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรม เรื่อง "สัทศาสตร์ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว่า (Practical Phonetics for Better Pronunciation)" รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2552 เก็บค่าลงทะเบียนคนละ 2,300 บาท ภายใน 17 กรกฎาคม 2552 และ 2,500 บาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหลังวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 และวันงาน สนใจติดต่อได้ทางเว็บไซต์ http://www.lc.mahidol.ac.th
 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรม เรื่อง "สัทศาสตร์ทั่วไปแบบเข้ม : จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ " ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2552 เก็บค่าลงทะเบียนคนละ 5,000 บาท ภายใน 21 สิงหาคม 2552 และ 5,500 บาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหลังวันที่ 21สิงหาคม 2552 และวันงาน สนใจติดต่อได้ทางเว็บไซต์ http://www.lc.mahidol.ac.th
 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับ ชาติ ครั้งที่ 13 ในวันที่ 10-11 กันยายน 2552 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ในประเด็นการศึกษา "ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา คุณภาพการศึกษา" ู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกนำมานำเสนอในการประชุม ดังกล่าว และเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ต่อไป
 
 
มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช จัดทำโครงการหนังสือสำหรับเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ ตามรอยพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชจริยวัตรและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหนังสือการ์ตูนขนาด เอ5 พิมพ์ 4สีทั้งเล่ม จำนวน 160 หน้า เล่มละ 159 บาทผู้สนใจสามารถรวบรวมสั่งจอง แล้วโอนเงินเข้ามูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชวิถี เลขที่บัญชี 131-0765-076 หรือติดต่อกองเลขานุการโครงการ โทร 0-2941-5205 โทรสาร 0-2941-5201
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดงาน เกษียณอายุราชการ “ประทับไว้ในดวงจิต 2552” วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2552 เวลา 10.00-14.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ (ห้องประชุมเล็ก)
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่การปฏิบัติ" ประจำปี 2552 ณ โรงแรมตาลคู่รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช[29 - 31 ก.ค 2552]
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่การปฏิบัติ" ประจำปี 2552 [4 - 5 เม.ย.2552]
 
โครงการศึกษาดูงาน "ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา" [4 - 5 เม.ย.2552]
 
โครงการจิตสาธารณะ ณ หาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา โดย อ.ไชยา เกษารัตน์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ [4 - 5 เม.ย.2552]
 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [2 มี.ค.2552]
 
โครงการศึกษาดูงานภาคเหนือ(ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และม.ราชภัฏเชียงราย) คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [19 - 22 ม.ค. 2552]
 

 
 
ผศ.สนธยา พลศรี
 

ท่านมีความพอใจในการนำ เสนอเว็บไซต์คณะมนุษย ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระดับใด?

น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด



ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

 
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ โดย ดร.บูฆอรี ยีหมะ
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ โดย ดร.บูฆอรี ยีหมะ
การปกครองท้องถิ่นไทย โดย ดร.บูฆอรี ยีหมะ
หลักสังคมวิทยา โดย ผศ.สนธยา พลศรี
เครือข่ายการเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชน  โดย ผศ.สนธยา พลศรี
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน โดย ผศ.สนธยา พลศรี
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในท้องถิ่น โดย ผศ.สนธยา พลศรี
ชวน หลีกภัยในกำมือหนังสือพิมพ์ไทย โดย ดร.บูฆอรี  ยีหมะ
การเมืองและการปกครองของไทย โดย ดร.บูฆอรี  ยีหมะ
ปรัชญาและศาสนา โดย อ.ศรีคำ บัวโรย
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 โดย ผศ.วินัย จันทร์พริ้ม
รวมคำคำภาษาพูด คำภาษาเขียน โดย รศ.สว่างจิต พงศ์ศรีวัฒน์
 
 
 
160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวานิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
เบอร์โทรศัพท์ : // 074-321451 แฟกซ์ : // 074-336951