กรุณาเข้าสู่ระบบ

 เกี่ยวกับเรา

โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หลักการและเหตุผล
            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นคณะชั้นนำในภาคใต้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล โดยมุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างองค์ความรู้การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ซึ่งกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินงานและความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จึงกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัย และวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย สร้างสรรค์งานวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการทางสังคม และประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ
         
 •    เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน และชุมชนวิชาการ

 •          
 •    เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 •          
 •    เพื่อรวบรวมจัดพิมพ์บทความทางวิชาการในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ

 •          
 •    สร้างเครือข่ายในการสร้างสรรค์งานวิจัยและงานวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนางานทางวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
 • วัน เวลา และสถานที่
              จัดโครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  รูปแบบการดำเนินงาน
           
 •    การปาฐกถาพิเศษ/การอภิปรายวิชาการ (Keynote Lecture)

 •          
 •    การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)

 •          
 •    การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
 •   สาขางานวิจัยที่เปิดรับบทความ

       ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี  และการสอนภาษาต่างประเทศ   

       ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ   

       รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์   

       ศิลปกรรมและการออกแบบ   

       การจัดการสารสนเทศ  


       ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาไทย   

        สังคมศึกษาและภูมิศาสตร์   

       พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

       การจัดการวัฒนธรรม   

       การบริหารจัดการ       หมายเหตุ :   Oral Presentation      Poster Presentation
  ×


    รายละเอียดการลงทะเบียน


    ติดต่อเรา

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  Phone: 074 260 262

  Email: huso.conf@skru.ac.th