กรุณาเข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสรุปผลงาน แยกตามสาขา

โครงการงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4

ขั้นตอนการข้ากลุ่ม LINE OpenChat

โครงการงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4

ขั้นตอนการเข้าทดสอบระบบ (19 กรกฎาคม 2565)

โครงการงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4

ขั้นตอนการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน (21 - 22 กรกฎาคม 2565)

โครงการงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4

ขั้นตอนการเข้าร่วมฟังผลงาน (21 - 22 กรกฎาคม 2565)

โครงการงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4

สูจิบัตรงานประชุมวิชาการฯ

โครงการงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4

0

แบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4

 เกี่ยวกับเรา

โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565
(รูปแบบออนไลน์)

หลักการและเหตุผล
            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นคณะ ชั้นนำในภาคใต้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลโดยมุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ การสร้างองค์ความรู้การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ซึ่งกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินงานและความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม และพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จึงกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัย และวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย สร้างสรรค์งานวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการทางสังคม และประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ
         
 •    เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน และชุมชนวิชาการเพิ่มขึ้น

 •          
 •    เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์สู่การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการทีเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 •          
 •    เพื่อให้ทางคณะฯ ได้รวบรวมจัดพิมพ์บทความทางวิชาการในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ
 • วัน เวลา และสถานที่
              จัดโครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ( รูปแบบออนไลน์ )
  รูปแบบการดำเนินงาน
           
 •    สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ในบริบท BCG”

 •          
 •    การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
 •   สาขางานวิจัยที่เปิดรับบทความ

       ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี  และการสอนภาษาต่างประเทศ

       ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ

       รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์

       ศิลปกรรมและการออกแบบ

       การจัดการสารสนเทศ


       ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาไทย

        สังคมศึกษาและภูมิศาสตร์

       พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

       การจัดการวัฒนธรรม

       การบริหารจัดการ    หมายเหตุ :   Oral Presentation 
  ×


    รายละเอียดการลงทะเบียน


    ติดต่อเรา

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  Phone: 074 260 262

  Email: huso.conf@skru.ac.th