กรุณาเข้าสู่ระบบ

กำหนดการนำเสนอ (บรรยาย)

กำหนดการนำเสนอ (โปสเตอร์)

กำหนดการ ประชุมวิชาการฯ

Proceedings

 เกี่ยวกับเรา

โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1
“มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Wisdom power for sustainable development”

ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หลักการและเหตุผล
            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นคณะชั้นนำในภาคใต้ด้านการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นสู่สากล โดยมุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างองค์ความรู้การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ซึ่งกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินงานและความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด้านการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยเชิงรุกและบริการเชิงล้ำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาจึงกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Wisdom power for sustainable development) " พื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัย และวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย สร้างสรรค์งานวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการทางสังคม และประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ
         
 •    เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน และชุมชนวิชาการ

 •          
 •    เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 •          
 •    เพื่อรวบรวมจัดพิมพ์บทความทางวิชาการในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ

 •          
 •    สร้างเครือข่ายในการสร้างสรรค์งานวิจัย งานวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนางานทางวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
 • วัน เวลา สถานที่ และระยะเวลาในการดำเนินงาน
              จัดโครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Wisdom power for sustainable development) " ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  รูปแบบการดำเนินงาน
           
 •    การปาฐกถาพิเศษ/การอภิปรายวิชาการ (Keynote Lecture)

 •          
 •    การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)

 •          
 •    การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
 •   สาขางานวิจัยที่เปิดรับบทความ

       ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี  และการสอนภาษาต่างประเทศ   

       ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ   

       รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์   

       ศิลปกรรมและการออกแบบ   

       การจัดการสารสนเทศ  


       ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาไทย   

        สังคมศึกษาและภูมิศาสตร์   

       พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

       การจัดการวัฒนธรรม   

         หมายเหตุ :   Oral Presentation      Poster Presentation
  ×


    รายละเอียดการลงทะเบียน


  กำหนดการ

  อัตราการลงทะเบียน

  รูปแบบบทความ

  กำหนดส่งบทความ

  แผนที่/แผนผัง

  ขั้นตอนการลงทะเบียน

    ติดต่อเรา

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  Phone: 074 260 262

  Email: re.husoskru@gmail.com