renderbet
betist
 
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 ข่าวสมัครงาน

จำนวน   29    รายการ

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย นายจ้างบริษัท BRIGHT MEDICAL COMPANY (29 มิ.ย. 2565) รายละเอียดเพิ่มเติม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 49 อัตรา https://www.moomtoh.com (29 มิ.ย. 2565)
มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 (29 มิ.ย. 2565) รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 (29 มิ.ย. 2565) รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (06 มิ.ย. 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฏหมาย (17 พ.ค. 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (16 พ.ค. 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (23 มิ.ย. 2563) รายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2562 (17 ก.ย. 2562) รายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป๋นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น (07 ก.ค. 2562) รายละเอียดเพิ่มเติม
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อย้ายไปปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์ภาษา (17 ส.ค. 2561) รายละเอียดเพิ่มเติม
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานประจำหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ สงขลาพาเลซ (22 ก.ค. 2561) รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ (16 ก.ค. 2561) รายละเอียดเพิ่มเติม
รับสมัครคัดเลือกบุคคลากรเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดหน่วยยานพาหนะงานบริการสถานที่และสิ่งแวดล้อม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (14 ก.ค. 2561) รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานระหว่างเรียนโครงการจัดตั้ง E-University Help Desk (17 มิ.ย. 2561) รายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครอาจารย์ (02 มิ.ย. 2561) รายละเอียดเพิ่มเติม
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานประจำหน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (15 พ.ค. 2561) รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงาน ก.พ. ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 (15 มี.ค. 2561) รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในจำนวน 30 อัตรา (15 มี.ค. 2561) รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครอาจารย์ (13 มี.ค. 2561) รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทแหลมทองสหการเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกบัณฑิตจากทุกสาขาวิชาชีพบรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร (22 ม.ค. 2561) รายละเอียดเพิ่มเติม
การคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานประจำหน่วยงานพัสดุ กองกลาง สำนังานอธิการบดี (30 ต.ค. 2560) รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะรัฐศาสตร์แะลรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (09 ก.ย. 2560) รายละเอียดเพิ่มเติม
กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครบุคลากรของประเทศมาชิกสหประชาชาติจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก (12 ก.ค. 2560) รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผอ.สกว. (13 มี.ค. 2560) รายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศสรรหาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (14 ก.พ. 2560) รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกโททางภาษาไทย) (01 ก.พ. 2560) รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (01 ก.พ. 2560) รายละเอียดเพิ่มเติม
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (09 ม.ค. 2560) รายละเอียดเพิ่มเติม     
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
Tel. 074336951,074321451    Fax. 074336951