ห้องเรียนสุขภาพและหลักสูตรศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 (กิจกรรมที่ 7)   

(20 กันยายน 2565)

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศดานนท์ วัตตธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และประธานโครงการบริการวิชาการ ร่วมกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง นำโดยนายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง หลักสูตรห้องเรียนสุขภาพและหลักสูตรศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้ที่หลากหลายในวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ ตลอดช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2565 ดังรายการเรียนรู้ต่อไปนี้ กิจกรรมที่ 7 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. เรียนรู้ในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ซึ่งเป็นคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตร์ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด้วย อ.สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง อ.สุดารัตน์ จงบูรณสิทธิ์ อ.วารุณี สุวรรณจ่าง อ.จิราวรรณ นาคสีทอง อ.ธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ และนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์ภาษาจีน ได้ฝึกอบรมการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน เช่นการพูดจาทักทาย การนับเลข การอ่านตัวอักษรพินอิน เพื่อให้เกิดทักษะการสื่อสารด้านภาษาจีนเบื้องต้น