ห้องเรียนสุขภาพและหลักสูตรศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 (กิจกรรมที่ 4)   

(29 กันยายน 2565)

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศดานนท์ วัตตธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และประธานโครงการบริการวิชาการ ร่วมกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง นำโดยนายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง หลักสูตรห้องเรียนสุขภาพและหลักสูตรศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้ที่หลากหลายในวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ ตลอดช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2565 ดังรายการเรียนรู้ต่อไปนี้ สัปดาห์ที่ 2 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. เรียนรู้ในรายวิชาการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ซึ่งเป็นคณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด้วย ดร.มุจลินทร์ ผลกล้า ผศ.ปิยกุล บุญญาศรีรัตน์ อ.สุกานดา จันทวี อ.ณทรัตน์จุฑา ไชยสวัสดิ์ ผศ.ศดานนท์ วัตตธรรม และนักศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สูงอายุได้ฝึกอบรม พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ การรู้จักแหล่งตรวจสอบข่าวปลอม การป้องกันภัยดิจิทัลที่จะมาถึงตน และการปฏิเสธเมื่อภัยดิจิทัลมาถึงตนเอง