ห้องเรียนสุขภาพและหลักสูตรศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 (กิจกรรมที่ 3)   

(29 กันยายน 2565)

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศดานนท์ วัตตธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และประธานโครงการบริการวิชาการ ร่วมกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง นำโดยนายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง หลักสูตรห้องเรียนสุขภาพและหลักสูตรศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้ที่หลากหลายในวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ ตลอดช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2565 ดังรายการเรียนรู้ต่อไปนี้ สัปดาห์ที่ 2 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. เรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ซึ่งเป็นคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด้วย อ.ตะวัน รัตนประเสริฐ อ.อริสรา สุขขวัญ อ.อรวีร์ ปานนาค อ.โสภิดา ขาวหนูนา และนักศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ ผู้สูงอายุได้ฝึกอบรม พัฒนาทักษะการใช้การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฝึกออกเสียงประโยคสนทนาง่ายๆ ฝึกการรวมเงิน การซื้อของ ที่ผู้สูงอายุจะต้องได้พบเจอชาวต่างชาติ