ห้องเรียนสุขภาพและหลักสูตรศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 (กิจกรรมที่ 2)   

(22 กันยายน 2565)

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศดานนท์ วัตตธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และประธานโครงการบริการวิชาการ ร่วมกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง นำโดยนายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง หลักสูตรห้องเรียนสุขภาพและหลักสูตรศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้ที่หลากหลายในวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ ตลอดช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2565 ดังรายการเรียนรู้ต่อไปนี้ สัปดาห์ที่ 1ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. เรียนรู้ในรายวิชากฎหมายเรื่องใกล้ตัว โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ซึ่งเป็นคณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด้วย ผศ.วิรัตน์ บุญเลิศ ผศ.ชาญวิทย์ จันทร์อินทร์ อ.ชนกนาถ พูลสวัสดิ์ อ.ชญานิษฐ์ ตุเทพ และนักศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ฝึกอบรม เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน ที่ผู้สูงอายุจะต้องได้พบเจอผ่านประสบการณ์ พร้อมทั้งเรียนรู้การดำเนินการต่างๆด้านกฎหมายอย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิต