ห้องเรียนสุขภาพและหลักสูตรศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 (กิจกรรมที่ 1)   

(22 กันยายน 2565)

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศดานนท์ วัตตธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และประธานโครงการบริการวิชาการ ร่วมกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง นำโดยนายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง หลักสูตรห้องเรียนสุขภาพและหลักสูตรศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้ที่หลากหลายในวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ ตลอดช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2565 ดังรายการเรียนรู้ต่อไปนี้ สัปดาห์ที่ 1 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. เรียนรู้ในรายวิชา เปิดเมืองเก่าสงขลาสู่ประชาคมอาเซี่ยน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ซึ่งเป็นคณาจารย์หลักสูตรประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด้วย ผศ.วสิน ทับวงศ์ อ.กัลย์วดี เรืองเดช อ.นันทยา ศรีวารินทร์ และนักศึกษาในหลักสูตรประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม ได้มาฝึกอบรม เล่าเรื่องราวประวัติเมืองเก่าสงขลา ความโดดเด่นจากอดีตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหาทุกซอกซอยและร้านรวงที่น่าสนใจในถนนสามสายของย่านเมืองเก่า ทำให้คุณลุงคุณป้าได้ย้อนวัยสดในในอดีตอย่างเบิกบานใจ